Specialist in het inpakken en ompakken van foodproducten

Contactgegevens

Bezoekadres:
Ipswich Pack
Hoornse Hop 2 - 4
8321 WX Urk

KVK nummer 55749216
BTW nummer 851845162B01

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen: 06-17005408
Technische dienst: 06-20013762

@ipswichpack
Facebook

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Vof Ipswich Pack (verder: de Leverancier) en haar klanten (verder: de Klant)
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Leverancier gebruik maakt van derden.
 3. Algemene Voorwaarden van de Klant zijn slechts dan van toepassing indien de leverancier hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 4. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de Leverancier zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 7 dagen.
 2. De Leverancier kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege.

3. Derden

De Leverancier is bevoegd derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd; de leveringstermijnen van de Leverancier zijn echter indicatief.
 2. Het is de Leverancier toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.
 3. De Klant dient er voor te zorgen dat de door de Leverancier verzochte/benodigde informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is.

5. Pallets

De producten worden geleverd op pallets. Deze pallets dienen bij aanvang order door de klant geleverd te worden. Bij een verschil tussen ingaande- en uitgaande pallets zullen Leverancier en Klant het verschil met elkaar verrekenen tegen een dan geldende marktconforme waarde.

6. Verzending/Levering

 1. Levering geschiedt af bedrijf, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien de Klant toezending van de verpakte producten wenst, dan is het transport volledig voor zijn rekening en risico.
 3. Daarnaast dient de Klant ook voor adequate verzekering zorg te dragen.

7. Verblijf / Opslag goederen

Verblijf en opslag van goederen bij Leverancier dient door de eigenaar te worden verzekerd.

8. Garanties

 1. De door de Leverancier te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor de producten bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Indien de Leverancier gebruik maakt van derden, dan zijn de leveringsvoorwaarden van die derde tevens op het product van toepassing.
 3. De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het product door de Klant of een derde, maar ook indien het product door de Klant of een derde wordt gebruikt na de houdbaarheidsdatum of als een product onjuist is opgeslagen.

9. Reclameren

 1. De Klant dient direct na levering van het product te controleren en de Klant dient in voorkomende gevallen binnen 2 dagen na levering te reclameren.
 2. Reclamatie dient per aangetekend schrijven en onderbouwd te geschieden.
 3. Geleverde zaken worden in groothandelsverpakkingen (omdozen) geleverd. Geringe afwijkingen zoals opgegeven maten, gewichten, aantallen en dergelijke gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de Leverancier.
 4. Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van de Leverancier, tenzij de Klant in redelijkheid niet eerder op de hoogte kon zijn van het gebrek.
 5. De Klant is gehouden de Leverancier in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en eventueel de geleverde producten opnieuw te verpakken binnen een zo kort mogelijke termijn als mogelijk.
 6. Reclames schorten de (betalings)verplichting van de Klant niet op.
 7. Retournering is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van de Leverancier. Daarbij dient het artikel in originele verpakking te worden afgeleverd op een door de Leverancier aangegeven wijze en op het door de Leverancier aangegeven adres.

10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Leverancier is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Leverancier wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van de Leverancier door de verzekeraar niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de levering van het betreffende product en te allen tijde is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-.
 2. De Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor economische en andere vervolgschade.

11. Overmacht

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de gevolgen van natuurgeweld, bedrijfsstoornis, inbraak/vandalisme, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, stillegging van de productie wegens overheidsmaatregelen, staking, uitsluiting e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de derden die door de Leverancier ingeschakeld zijn bij de overeenkomst, of een gevolg zijn van de door de derden genomen maatregelen.

12. Tarieven en Betalingen

 1. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 3. Alle kosten die de Leverancier moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte, komen voor rekening van de Klant. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.
 4. Het is de Klant niet toegestaan om te verrekenen.

13. Wijziging en annulering

 1. Tot 2 dagen voor de levering kan de Klant een verzoek aan de Leverancier doen tot wijziging/aanvulling van de overeenkomst. De Leverancier kan hiervoor extra kosten in rekening brengen.
 2. Annulering van de order kan tot 2 werkdagen voor de levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het verzoek tot wijziging dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.
 4. Indien het verzoek tot wijziging of de annulering niet tijdig is gedaan, zullen de volledige kosten van de opdracht aan de Klant in rekening worden gebracht.
 5. Te allen tijde zijn de kosten die de Leverancier reeds aan derden heeft gemaakt, waaronder onder andere begrepen de inkoop-, transport- en/of opslagkosten, voor rekening van de Klant.

14. Opschorten van de overeenkomst

 1. De Leverancier is bevoegd de nakoming van haar verplichting op te schorten indien de Klant de verplichting uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.
 2. De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Klant ter nakomingvan haar verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 3. Indien de Leverancier door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Klant.
 4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van de opschorting.

15. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Indien er een duurovereenkomst is ontstaan dan geldt er een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij schriftelijk een langere opzegtermijn is overeengekomen.
 2. De Leverancier heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien: de Klant is staan van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien de klant verkeert in surseance van betaling; zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van de Leverancier kan worden gevergd. Gedurende tenminste 2 maanden sprake is van een overmachtsituatie.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van de Leverancier op de Klant direct opeisbaar.

16. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zwolle; niettemin heeft de Leverancier het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Klant.

17. Overige bepalingen

 1. De Leverancier is ten allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen
 2. De Leverancier heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant heeft in dat geval het recht de order, voorzover niet (gedeeltelijk) geleverd, te annuleren binnen 8 dagen na deze wijziging.
 3. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

18. Slotbepaling

Deze voorwaarden zijn ingegaan op 2 april 2013 en gelden tot wederopzegging.